public class ball {
    public static void main(String[] args) {
        int a[][]=new int [6][1];
        for (int i=1;i<=1000;i++){
            int go=0;
            for (int j=1;j<=5;j++){
                double temp=Math.random();
                if (temp>0.5)
                    go++;
            }
            switch(go){
                case 0: a[go][0]+=1;
                    break;
                case 1: a[go][0]+=1;
                    break;
                case 2: a[go][0]+=1;
                    break;
                case 3: a[go][0]+=1;
                    break;
                case 4: a[go][0]+=1;
                    break;
                case 5: a[go][0]+=1;
                    break;
            }
        }
        for (int i=0;i<a.length;i++){
            System.out.printf("(5,%s):\t%s\n",i,a[i][0]);
        }
    }
}
/*假設有一個撞球台如下圖,從最上面的S為發球處,底下的A、B、C、D、E、F為六個球袋,從S發出一個球,在每一個碰撞點都各會有1/2機率往左和往右,最後落到其中一個球袋,試寫一個模擬程式,由S發出1000個球,統計最後落到每個球袋的個數為何?
 *他們的比率將分別接近C(5,0)、C(5,1)、C(5,2)、C(5,3)、C(5,4)、C(5,5),為什麼?
 *
 *                 O    -S發球處
 *                O O
 *               O O O
 *            O O O O
 *           O O O O O
 *          O O O O O O
 */

創作者介紹
創作者 z520842z 的頭像
z520842z

‥幻想空間‥

z520842z 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()